«INSHI MEREZHI» LLC.
Str. Sіm'ї Steshenkіv (T.Strokacha),1, office 31
03148 Kiev, Ukraine
Tel. : +38 (044) 407-11-08, 537-29-78
Fax: +38 (044) 403-06-09
Internet: www.inshi-merezhi.ua 
E-mail: info@inshi-merezhi.ua


Show LLC «INSHI MEREZHI» on the big map